UTAMA | PEJABAT BURSAR
artikel
COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Waqaf (endowment)Mendepani Kegawatan Sosio-ekonomi Ummah
Tidak dinafikan COVID-19 atau wabak Corona Virus yang melanda dunia saat ini telahmemberi impak ekonomi yang besar kepada seluruh negara. Hingga penulisan ini dibuatsebanyak 320, 000 telah dijangkiti positif COVID-19 dan telah mencecah 20,000 kematian1 dicatatkan diseluruh dunia. Berikutan dengan kadar jangkitan yang semakin meningkatseluruh negara telah melaksanakan dasar ‘lockdown’. Pergerakan sektor ekonomi telahterkesan dan faktor utama yang telah menerima tekanan serius ialah pasaran buruhberbanding faktor pengeluaran yang lain (Q = L,L,C,E).
COVID-19 Impak Kepada Ekonomi dan Peranan Institusi Waqaf (endowment)Mendepani Kegawatan Sosio-ekonomi Ummah
Kelestarian Kewangan Universiti Awam Malaysia: Persepsi Pegawai
Kelestarian Kewangan Universiti Awam Malaysia: Persepsi Pegawai
Universiti Swasta Menghadapi Krisis Kewangan Yang Besar
Universiti Swasta Menghadapi Krisis Kewangan Yang Besar
Artikel-artikel lain...
berita
Bengkel Pengendalian Sistem Pengurusan Aset (FAMS)
Bengkel Pengendalian Sistem Pengurusan Aset (FAMS)
Bahagian Kewangan Pengurusan Aset, Pejabat Bursar telah mengadakan Bengkel Pengendalian Sistem Pengurusan Aset (FAMS) bagi memantapkan kemahiran penggunaan sistem tersebut
pengumuman

Tuan/Puan

 

Adalah dimaklumkan bahawa terdapat pindaan kepada Pekeliling Perbendaharaan seperti berikut:

a) PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP)/ PK2.1/ LAMPIRAN 1: PEROLEHAN PERABOT PELBAGAI JENIS MELALUI KONTRAK PANEL BERPUSAT OLEH SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA. Pindaan pada PK2 lampiran 2.1 berkuat kuasa pada 17/6/2020.
 
b) PEKELILING PERBENDAHARAAN PK 2.2 KAEDAH PELAKSANAAN PEROLEHAN/PROJEK KERAJAAN TAHUN 2020 Pindaan pada Perenggan 6, Perenggan 9 dan Perenggan 10 berkuat kuasa pada 17/6/2020.
 
c) PEKELILING BAHARU : PK 3.11 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING UTAMA (LEAD CONSULTANT) BAGI PROJEK PEMBANGUNAN FIZIKAL.Pindaan pada muka surat 1-288 berkuat kuasa pada 5/6/2020.
 
Semua Pekeliling Perbendaharaan boleh di rujuk pada laman web http://ppp.treasury.gov.my/.

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera,

 

YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan,

 

Dengan hormatnya dimaklumkan Pejabat Bursar akan melaksanakan polisi mengemaskini aset untuk staf yang akan menamatkan perkhidmatan Universiti Putra Malaysia.

 

 1. Berdasarkan Pekeliling Bursar Bil 4 Tahun 2019: Tatacara Pengurusan Aset Alih Universiti yang telah diluluskan pelaksanaannya melalui Mesyuarat Lembaga Pengarah Universiti Ke-135 pada 9 Ogos 2019 (minit 135/03), semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) hendaklah memastikan butiran maklumat dalam Daftar Aset Alih FAMS hendaklah diisi dengan lengkap dan tepat. Pelaksanaan ini juga telah diluluskan dalam mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti (JPU) Ke-707 pada 5 Mei 2020 melalui minit 707.04(a).

 

 1. Sehubungan dengan itu, semua Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) diminta untuk memastikan pelaksanaan ini dipatuhi selaras dengan peraturan kewangan berkuatkuasa mulai serta merta selepas kelulusan dan terpakai untuk semua rekod aset pegawai yang telah menamatkan perkhidmatan atau yang akan menamatkan perkhidmatan.

 

 1. Disertakan Garis Panduan Mengemaskini Aset Untuk Staf Yang Akan Menamatkan Perkhidmatan (STP) untuk rujukan YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan seperti di Lampiran.

 

Segala perhatian dan kerjasama daripada pihak YBhg. Prof. Datin Paduka/Dato’/Datin/Prof./Tuan/Puan dalam pelaksanaan ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. 

   

Saya yang menjalankan amanah,

 

b/p Ketua Bahagian Kewangan Pengurusan Aset

Pejabat Bursar

No. Tel: 03-97696218

Dalam usaha Kerajaan untuk merancakkan aktiviti ekonomi, penglibatan secara langsung Kerajaan dalam pelaksanaan projek atau perolehan adalah sangat penting. Oleh itu, semua projek dan perolehan yang telah diluluskan peruntukan Belanjawan Tahun 2020 hendaklah dipercepatkan pelaksanaannya supaya memberi kesan berganda kepada ekonomi negara.

Bagi tahun 2020, beberapa strategi pelaksanaan projek pembangunan fizikal telah dikenal pasti dan diambil tindakan oleh Kementerian Kewangan (MOF) dalam memastikan pelaksanaan projek tahun 2020 dilaksanakan mengikut perancangan.

Selain itu, akibat penularan virus COVID-19, Kerajaan pada 27 Februari 2020 telah mengumumkan Pakej Rangsangan Ekonomi (PRE) 2020 yang turut meliputi langkah pengecualian khas secara interim ke atas tatacara perolehan kerja Kerajaan. Keadaan ini mengambil kira persekitaran ekonomi global yang tidak menentu yang memerlukan Kerajaan meningkatkan perbelanjaan bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Pekeliling yang berkuatkuasa adalah seperti lampiran

Seperti yang tuan/puan sedia maklum, Pejabat Bursar telah mengeluarkan Pekeliling Bursar bil 5/2019 iaitu Penerimaan Pakai Pindaan Terkini Pekeliling Perbendaharaan PK7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa mulai 2 Disember 2019.

 

Sehubungan dengan itu, perkara berikut telah diwujudkan oleh Pejabat Bursar iaitu:

 

 1. borang untuk kelulusan Naib Canselor/ Jawatankuasa Sebut Harga B/ Jawatankuasa Sebut Harga A/ Lembaga Perolehan untuk semua had nilai
 2. Jawatankuasa Penilaian Perolehan (JPP PK7)telah ditubuhkan oleh Pejabat Bursar bagi membuat penilaian perolehan yang berkaitan dengan PK7 yang bernilai melebihi RM20 ribu 
 3. bagi perolehan kurang RM20 ribu, kelulusan perolehan adalah di peringkat Naib Canselor atau pegawai yang diberi kuasa secara bertulis untuk meluluskan perolehan berkaitan PK7 di Pusat Tanggungjawab masing-masing

 

Untuk tahun 2020 iaitu tahun pertama pelaksanaan , semua borang untuk kelulusan Naib Canselor/ Jawatankuasa Sebut Harga B/ Jawatankuasa Sebut Harga A/ Lembaga Perolehan beserta dokumen sokongan yang  berkaitan hendaklah dihantar ke Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan untuk tindakan selanjutnya tanpa mengira had nilai seperti berikut: 

 1. Borang hendaklah dihantar seberapa segerayang boleh bagi membolehkan kelulusan Naib Canselor diperolehi sebelum perolehan/aktiviti dibuat untuk perolehan kurang RM20ribu.
 2. Borang hendaklah dihantar selewat-lewatnyasebulan sebelum perolehan dibuat untuk tindakan mendapatkan kelulusan sebutharga atau tender bagi perolehan melebihi RM20ribu.

 

Sesalinan Pekeliling Bursar Bil 5/2019, PK7 dan borang kelulusan adalah dilampirkan untuk rujukan dan tindakan  tuan/puan

https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20200115123038Borang_Pemakaian_PK7.pdf

https://bursar.upm.edu.my/upload/dokumen/20191210124840MX-M452N_20191209_160433.pdf

Rujukan Kami   :  UPM.BUR.100-1/6/3/B8(7)

 

Tarikh               :  1 Disember 2019

 

 

PEKELILING BURSAR BIL. 5 TAHUN 2019

 

Penerimaan Pakai Pindaan Terkini Pekeliling Perbendaharaan PK 7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan

Kerajaan

 

TUJUAN

 

 1. Pekeliling ini bertujuan untuk memaklumkan kepada semua Pusat Tanggung Jawab (PTJ) Universiti Putra Malaysia (UPM) bagi menerima pakai pindaan terkini Pekeliling Perbendaharaan PK7 iaitu Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan yang berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

 

LATAR BELAKANG

 

 1. PK7 yang lama meliputi PK7.1 hingga PK7.15 yang telah dibuat pindaan secara menyeluruh oleh pihak Perbendaharaan Malaysia. PK7 sebelum ini melibatkan 15 jenis perolehan yang dikecualikan daripada tatacara perolehan kerajaan dan setelah pihak Perbendaharaan Malaysia membuat semakan semula, terdapat 16 jenis perolehan yang telah disenaraikan seperti di dalam Lampiran 1.  Empat (4) jenis perolehan telah dikeluarkan dan lima (5) jenis perolehan telah dimasukkan di dalam PK7 yang baharu.

         

KELULUSAN LEMBAGA PENGARAH UPM

 

 1. Lembaga Pengarah Universiti Putra Malaysia yang bermesyuarat pada 8 Oktober 2019 dan melalui petikan minit 137/05 telah meluluskan penerimaan pakai Pekeliling Perbendaharaan PK7 iaitu Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan berkuatkuasa pada 15 Julai 2019.

 

PERKARA YANG DIPINDA PADA PEKELILING YANG BAHARU

 

 1. Beberapa perkara penting juga telah diperincikan di dalam pindaan yang baharu terutama yang berkaitan dengan Surat Setuju Terima, Bon Pelaksanaan, Dokumen Perjanjian, Pesanan Belian dan pembayaran yang sebelum ini tidak dinyatakan di dalam Pekeliling yang lama.

 

 1. Pindaan adalah melibatkan had kuasa melulus perolehan yang dikurangkan daripada RM50 ribu kepada RM20 ribu kepada Pegawai Pengawal (PP) atau pegawai yang diturunkan kuasa oleh PP secara bertulis . Jumlah yang melebihi RM20 ribu diberi kuasa kepada Jawatankuasa Sebut Harga Universiti dan Lembaga Perolehan Universiti.

 

 1. Selain daripada itu, Jawatankuasa Penilaian diadakan bagi menilai perolehan yang melebihi RM20 ribu dengan keahlian terdiri daripada tiga (3) orang iaitu seorang Pengerusi dan dua ahli yang mana pelantikan mereka dibuat secara bertulis oleh PP atau Ketua Jabatan.

 

PEMAKAIAN DAN KUAT KUASA PEKELILING

 

 1. Pekeliling ini adalah berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Sebarang pertanyaan berkenaan Pekeliling ini boleh dikemukakan kepada  Bahagian Kewangan Pengurusan Perolehan, Pejabat Bursar di talian 03-9769 3563/6239.

 

Sekian, terima kasih.

 

“BERILMU BERBAKTI”

 

 

Saya yang menjalankan amanah,

 

 

 

(Zulkiflee Bin Othman)

Bursar

Lampiran 1

 

Senarai Pekeliling Perbendaharaan PK7 Pengecualian Daripada Tatacara Perolehan Kerajaan (http://www.treasury.gov.my)

(a)1 - Perolehan Bagi Penganjuran Majlis/ Acara Rasmi Kerajaan Dan Jamuan Keraian Rasmi Kerajaan

(b)2 - Perolehan Perkhidmatan Kemudahan Latihan Secara Pakej

(c)3 – Penyertaan Latihan yang Dianjurkan Oleh Agensi Kerjaan Atau Syarikat Swasta

(d)4 - Perolehan Penginapan , Makanan dan Minuman Bagi Anggota Pentadbiran Dan Pegawai Awam Yang Melaksanakan Tugas Rasmi

(e)5 – Perolehan Perkhidmatan Makanan Dan Minuman Untuk Mesyuarat Dalaman

(f)6 – Perolehan Berkaitan ICT Dan Rangkaian Internet

(g)7 – Perolehan Kenderaan

(h)8 – Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan Dan Pembaikan Kenderaan

(i)9 – Perolehan Bahan Bakar Di Semenanjung Malaysia

(j)10 - Perolehan Percetakan Warta Kerajaan

(k)11 – Perolehan Bekalan/Penghantaran Buku Cetakan/ Terbitan Dalam Dan Luar Negara

(l)12 - Perolehan Bekalan Surat Khabar Dan Majalah Tempatan

(m)13 – Perolehan Perkhidmatan Penyelenggaraan/ Pembaikan Penyaman Udara Yang Tidak Melibatkan Kerja Elektrik Yang Kompleks

(n)14 – Perolehan Perkhidmatan Penyiaran Pengiklanan Melalui Media

(o)15 – Garis Panduan Permohonan Perolehan Secara Rundingan Terus

(p)16 – Garis Panduan Rundingan Harga Bagi Rundingan Terus

 

 

 

NOTIS MAKLUMAN

Pelanggan Yang Dihormati,

 Adalah dimaklumkan, semua urusan pengambilan Surat Setuju Terima (SST) di Pejabat Bursar, UPM hanya dibenarkan Pemilik /Wakil Yang Diberi Kuasa Sahaja (Wakil Perlu Mengemukakan Surat/Memo Perwakilan Kuasa) dibenarkan untuk mengambil SST mengikut jadual di bawah:-

 

HARI

MASA 

Isnin – Khamis

2.30 Petang – 4.30 Petang

Jumaat

3.00 Petang – 4.30 Petang

 

Peraturan ini diadakan bagi melindungi maklumat sulit perolehan kerajaan daripada pihak ketiga yang tidak terlibat dan berkepentingan yang mungkin akan menggunakan maklumat ini untuk sesuatu tujuan.

 

Mohon perhatian dan kerjasama tuan/puan untuk mematuhi syarat yang telah ditetapkan.

 

Sekian, terima kasih.

 

 

KUATKUASA PADA 01 OGOS 2019

BAHAGIAN KEWANGAN PENGURUSAN PEROLEHAN, PEJABAT BURSAR

Tiada tawaran sebutharga.


MAKLUMAT LANJUT: http://etender.upm.edu.my

Tiada tawaran jawatan kosong.


MAKLUMAT LANJUT: SPJOnline

aktiviti
ikuti kami
fb.png
youtube.png
C1597275779